Zhvillimi i aplikacioneve mobile për Android

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë programinin e aplikacioneve mobile në Android. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në aplikacione mobile në Android.
Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

symptoms of stopping prednisone cold turkey

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë aplikacione mobile të ndryshme në platformën android.

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri në programi Java dhe OOP dhe gjithashtu të editorit Eclipse. Njohuri tjera që ndihmojnë kryerjen e kursit me sukses përfshijnë por nuk limitohen me:

  • Sistemet operative (Windows, MS DOS),
  • Programeve aplikative (MS Word, Notepad, Internet Explorer, Firefox, Chrome),
  • Skedaret XML
  • Koncepte bazike ne Bazat e te dhenave
  • Koncepte bazike ne rrjeta

Trajnimi kushton 150 Euro.
Trajnerë: Msc. Durim Aliu

Apliko Tani !