Dizajnimi i Ueb faqes së re të Asociacioni i Komunave të Kosovës

Dizajnimi i Ueb faqes së re të Asociacioni i Komunave të Kosovës http://komunat-ks.net

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."