Web Design & Development

Zhvillimin e Web Aplikacioneve me PHP & MySQL, ASP.NET & SQL Server me teknikat më të reja.

MedicalLog

MedicalLog është sistem për menaxhimin e klinikave mjekësore të sferave të ndryshme. Përmban opcione të cilat mund të përdoren nga te gjitha klinikat, si dhe disa module tjera shtesë janë duke u zhvilluar.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."