Web Design & Development

Zhvillimin e Web Aplikacioneve me PHP & MySQL, ASP.NET & SQL Server me teknikat më të reja.

Our Clients

Web sites and portals
  1. Administrata Tatimore e Kosovës
  2. Designing and developing a site for ATK - vizito faqen - http://www.atk-ks.org

  3. UNKT – United Nations Kosovo Team
  4. Designing and developing a site for UNKT - vizito faqen - http://unkt.org/

  5. UNFPA – United Nations Population Fund
  6. Designing and developing a site for UNFPA - vizito faqen - http://www.unfpakos.org

Web applications
  1. Ministria e Drejtesisë
  2. Help Desk - Web aplikacion per menaxhimin e detyrave per stafin e IT-se

Mobile applications
  1. Dodo maps
  2. Aplikacioni mobil për grupin e lokaleve Dodomaps në vende te ndryshme në Europë. Menaxhimin e klientëve dhe ndejave në këto lokale. Sistemet janë punuar për Android dhe Iphone.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."