Replikimi i sistemit të MIS në disa Komuna

Replikimi i sistemit të MIS në disa Komuna

Me ndihmën dhe financimin nga projekti #RESI , në Drejtorinë e Bujqësisë në Komunën e Kamenicës, Novobërdës dhe Ranillugut, u bë replikimi i sistemit për menaxhimin e informacioneve për bujqësi dhe zhvillim rural. 

I njejti sistem ishte zhvilluar më parë për komunën e Prishtinës, e në këtë projekt ne kemi bërë instalimin e sistemit të njejtë tri komunat tjera. 

Kjo ka përfshirë:

  • Instalimin dhe Konfigurimin e databazës
  • Aplikimin e ndryshimeve shtesë (sipas specifikave të drejtorisë)
  • Testimin e Databazës
  • Trajnimin e Përdoruesve

 

  

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."