Klientët Tanë

Web faqe dhe portale
  1. Administrata Tatimore e Kosovës
  2. Dizajnimi dhe zhvillimi i faqes për ATK - vizito faqen - http://www.atk-ks.org

  3. UNKT – United Nations Kosovo Team
  4. Dizajnimi dhe zhvillimi i faqes për UNKT - vizito faqen - http://unkt.org/

  5. UNFPA – United Nations Population Fund
  6. Dizajnimi dhe zhvillimi i faqes për UNFPA - vizito faqen - http://www.unfpakos.org

Web aplikacione
  1. Ministria e Drejtesisë
  2. Help Desk - Web aplikacion per menaxhimin e detyrave per stafin e IT-se

Mobile aplikacione
  1. Dodo maps
  2. Aplikacioni mobil për grupin e lokaleve Dodomaps në vende te ndryshme në Europë. Menaxhimin e klientëve dhe ndejave në këto lokale. Sistemet janë punuar për Android dhe Iphone.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."