Outsourcing & Consulting

Konsulenca

Përdorimi i duhur i teknologjisë dhe planifikimit strategjik të zgjidhjeve në biznesin tuaj është çelësi i suksesit. ProBit është e përkushtuar të ju ofroj shërbime konsulente dhe zgjidhje të cilat i plotësojnë sfidat unike të biznesit tuaj

Ekipi ynë profesional sjell një shumëllojshmëri të njohurive dhe aftësive të kombinuara me përvojë funksionale dhe të industrisë të cilat shërbejnë për planifikimin strategjik të klientëve tanë për softuer, Ueb, dizajnim dhe zhvillimi të bazave të shënimeve. Ne jemi fleksibil dhe në gjendje që të përballemi me diversitetin e kërkesave tuaja specifike duke ofruar shërbimet e stafit tonë të kualifikuar në afate të shkurta dhe të gjata, prej konsultave teknike duke u ndihmuar departamentit tuaj të TI-së në vlersimin e sistemeve dhe rekomandimet për përmirësime, deri tek vlerësimi i nevojave, zgjedhja e teknologjisë dhe mjeteve, zgjidhje për menaxhimin e projekteve dhe zhvillimi i sistemit të kërkuar.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."