Zhvillimi i Desktop Aplikacioneve

Zhvillimi i softuerit në PROBIT është proces që ka vëmendje speciale. Ne zhvillojm aplikacionet me standardet më profesionale dhe të gjitha projektet tona implementohen duke përdorë metodologjinë e mirënjohur në zhvillimin e softuerit – SCRUM. Përveç funksionalitetit të softuerit, në fokusohemi në principet si usability, reliability dhe accessibility. Ekipi ynë ju ofron profesionalizëm në të gjitha aspektet e zhvillimit të softuerit.
Platformat programuese ne te cilat ne punojm jane:

Java është gjuhë progrmuese e pavarur nga platforma e cila është krijuar fillimisht nga Sun Microsystems, ndërkaq tani është nën pronësi të kompanisë gjigante Oracle. Java është gjuhë programuese e orientuar kah objektet (OOP). Aplikacionet e zhvilluara në Java mund të ekzekutohen në platforma të ndryshme si Windows, Linux, AiX etj. nën moton “write once, run anywhere”.  
.NET është kornize punuese (framework) softuerike për sisteme të bazuara kryesisht në Microsoft Windows. .NET në vete përkrah një numër të madh të gjuhëve programuese. Kodet e shkruara në një gjuhë mund të përdoren në gjuhën tjetër, gjë që mundëson një fleksibilitet të madh për zhvillim të aplikacioneve të ndryshme.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."