Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Team Member

Team Member

Our experience experts

EKSPERIENCA DHE EDUKIMI

Mosha mesatare e punëtorëve tanë është 28 dhe përvoja mesatare në IT është 7 vjet. Ata janë të rinj, mendërisht të zgjuar dhe të përgatitur mirë në teknologjitë më të fundit. Shumë prej tyre filluan të punojnë me ne si studentë universiteti të lartë ose menjëherë pas diplomimit.

Praktikisht të gjithë punëtorët tanë janë specialistë të certifikuar ose master në TI, matematikë e aplikuar dhe fusha të tjera të lidhura me TI. Disa nga kolegët tanë vazhdojnë të japin mësim në universitete ose të kryejnë kërkime shkencore. Kjo na ndihmon të ruajmë kualifikimin akademik të stafit tonë pa u shkëputur nga aktiviteti kryesor i projektit

Falë vlerës së lartë të vendosur në arsim, çdo anëtar i ekipit tonë nuk është thjesht një zhvillues, por një profesionist i arsimuar i cili ka njohuri dhe përvojë të plotë në të gjitha fazat e procesit të ciklit të jetës së zhvillimit të softuerit. Shumica e punonjësve kanë aftësi në disa specializime (menaxhim projekti, zhvillim duke përdorur disa gjuhë programimi). Është një politikë e kompanisë që synon minimizimin e rreziqeve të projektit lidhur me furnizimin me resurse.

METODOLOGJIA JONË

Metodologjia jonë e burimeve njerëzore është rritja e forcave tona nga njerëzit e rinj dhe të talentuar në vend të punësimit të ekspertëve të kualifikuar të pjekur nga rruga. Përveç mbajtjes së qarkullimit të punonjësve në minimum, kjo strategji na ndihmon të ndërtojmë grupe të fuqishme profesionale të projektit ku secili ndan vlerat e Kompanisë. Projekti është vazhdimisht në kontakt me ofruesit e trajnimit për të zgjedhur dhe trajnuar punonjës të rinj, si dhe për të ofruar trajnime të avancuara për stafin ekzistues.

Ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë tonë motër TICK SH.P.K e cila ofron programe të ndryshëm të trajnimit, e cila është një vendfillim për punonjësit tanë të rinj. Gjithashtu, puntorët tanë janë caktuar për të dhënë mësim në tema të ndryshme në Zhvillimin e Softuerit, me qëllim që të ndajnë njohuritë e tyre me studentët apo profesionistët tjerë të IT-së. Duke ndjekur fushën e teknologjisë, ata dorëzojnë materiale trajnimi, menaxhojnë procesin e përmirësimit të aftësive, krijojnë teste kualifikimi dhe vlerësojnë kandidatët e ardhshëm. Këto aktivitete sigurojnë nivelet e larta të aftësive të ekipeve tona.

SI PUNOJMË NE

Ekipi i Zhvillimit është i ndarë në grupe funksionale në varësi të përvojës dhe aftësive të punonjësve. Caktimet e roleve bëhen sipas procesit të zgjedhur për projektin e dhënë. Për projekte të mesme dhe të mëdha, ekipi i projektit përbëhet nga grupet e mëposhtme:

  • Menaxhmenti (udhëheqësit e projektit dhe grupit),
  • Analiza dhe Dizajn (analistë të sistemeve dhe arkitektë sistemesh),
  • Inxhinieri (zhvilluesit, administratorët e bazës së të dhënave),
  • Sigurimi dhe kontrolli i cilësisë rishikuesit, testuesit, dizajnuesit e testeve)
  • Design and Usability (art designers, interface designers);
  • Mbështetja e Infrastrukturës (administratorët e sistemit të cilët mbajnë rrjetin, sistemin e kontrollit të burimit, sistemin e gjurmimit të defekteve, hapësirën e punës dhe mjedisin e ndërtimit);
  • Editorë dhe Përkthyes Teknik.

Ekipet formohen në bazë të përbërësve dhe rolet, dmth, ekspertët që i përkasin ekipeve të ndryshme të funksionimit dhe një udhëheqësi ekipi janë caktuar në një zonë të caktuar të projektit. Një anëtar i ekipit mund të kombinojë disa role nëse fushëveprimi i komponentit që do të zhvillohet është relativisht i vogël. Ky parim i organizimit të ekipeve të projektit me ekspertët e duhur mundëson zhvillimin më të shpejtë me numrin më të vogël të metave.

Burim Avdiu

CEO | Web Developer | Software Architect

Fatbardha Dragusha

Software Developer

Çlirim Kastrati

Full-Stack Developer

Gentian Krasniqi

Front-End Developer

Urim Zymberi

Full-Stack Developer

Albion Rexha

Back-End Developer
sq